หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566  
 

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00 น.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ชั้นที่ 2 โดยมี นางสาวพูลศิริ บุญเสริม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งสาระสำคัญเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
5.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระ 2 เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ (ขั้นแปรญัตติ) และ วาระ 3 เพื่อพิจารณาลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขั้นลงมติ)
5.2 เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 150,000.- บาท
- โอนงบประมาณเพิ่มเติม ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000.- บาท โดยโอนลดจาก งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- โอนงบประมาณเพิ่มเติม ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000.- บาท โดยโอนลดจาก งบบุคลากร งานสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
5.3 เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
- โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายทางแยกหัวสะพาน (พช.ถ63-027) หมู่ที่ 4 บ้านโคกสำราญ เป็นเงิน 399,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคลองบง - ถ้ำมงคลชชัย (พช.ถ 63-022) หมู่ที่ 7 บ้านคลองบง เป็นเงิน 393,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข เป็นเงิน 435,000.-บาท
- โครงการก่อสร้างประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโคกสำราญ เป็นเงิน 435,000.- บาท
- โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน เป็นเงิน 2,520,000.- บาท รวมเป็นเงิน 4,182,000.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการจัดทำติดตั้งเครื่องกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ เป็นเงิน 1,607,000.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
5.5 รายงานการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 5 โครงการ
- โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำร้อน เป็นเงิน 300,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตาลาน (พช.ถ63-026) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำร้อน เป็นเงิน 299,000.- บาท
- โครงการวางท่อเหลี่ยมบริเวณคลองบห้วยเดื่อพร้อมขุดลอกคลองห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำร้อน เป็นเงิน 120,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองบงใต้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบง เป็นเงิน 296,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไทรงาม- หนองจอก (พช.ถ63-025) หมู่ที่ 8 บ้านไทรงาม เป็นเงิน 296,000.- บาท รวมเป็นเงิน 1,311,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ซึ่งสมาชิกสภาฯในที่ประชุม 100 เปอร์เซ็นต์ มีมติเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ทั้งหมด
ในการนี้ นายสะอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 34 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2566 เวลา 12.05 น. โดย คุณ ชณินทร์ธร ดาระ

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-9721649