หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566  
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2566
เวลา 10.00 น.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ชั้นที่ 2 โดยมี นางสาวพูลศิริ บุญเสริม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ซึ่งเป็นการประชุมโดยมีระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ที่ พช 0023.13/ว 659 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่องการดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ระเบียบวาระที่ 3 -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5.2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ ดังนี้
      5.2.1 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกสำราญ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
5.3 เรื่องการพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน พ.ศ. 2566
5.4 เรื่องการพิจารณาเห็นชอบการแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกสำราญ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- โครงการอบรมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลน้ำร้อน
โดยได้มีการขอมติเห็นชอบจากสภาฯ อบต.น้ำร้อน ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ตามข้อความข้างต้น ซึ่งในที่ประชุม 100 เปอร์เซ็นต์ มีมติเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ทั้งหมด
ในการนี้ นายบัญชา ไทยสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกสำราญ ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องการพิจารณาเห็นชอบการแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกสำราญ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 34 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เวลา 13.03 น. โดย คุณ ชณินทร์ธร ดาระ

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/29

ลำดับภาพที่ 2/29

ลำดับภาพที่ 3/29

ลำดับภาพที่ 4/29

ลำดับภาพที่ 5/29

ลำดับภาพที่ 6/29

ลำดับภาพที่ 7/29

ลำดับภาพที่ 8/29

ลำดับภาพที่ 9/29

ลำดับภาพที่ 10/29

ลำดับภาพที่ 11/29

ลำดับภาพที่ 12/29

ลำดับภาพที่ 13/29

ลำดับภาพที่ 14/29

ลำดับภาพที่ 15/29

ลำดับภาพที่ 16/29

ลำดับภาพที่ 17/29

ลำดับภาพที่ 18/29

ลำดับภาพที่ 19/29

ลำดับภาพที่ 20/29

ลำดับภาพที่ 21/29

ลำดับภาพที่ 22/29

ลำดับภาพที่ 23/29

ลำดับภาพที่ 24/29

ลำดับภาพที่ 25/29

ลำดับภาพที่ 26/29

ลำดับภาพที่ 27/29

ลำดับภาพที่ 28/29

ลำดับภาพที่ 29/29
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-9721649