หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566  
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 10.00 น.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ชั้นที่ 2 โดยมี นางสาวพูลศิริ บุญเสริม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ซึ่งเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องรายงานสถานนะการเงินการคลัง งวดเดือนมีนาคม 2566
2. เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)
3. เรื่องพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
4. เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 325,000.- บาท รายละเอียด ดังนี้
4.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมหินใหญ่เกลี่ยแต่ง สายถ้ำมงคลชัย-บ้านโนน พช.ถ63-023 หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำมงคลชัย จำนวน 3 จุด เป็นเงิน 245,000.- บาท
4.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคลองดงยางเอน หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำมงคลชัย จำนวน 2 จุด เป็นเงิน 80,000.- บาท
5. เรื่องพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 1 รายการ ดังนี้
5.1 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน (จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 2 ตัว ๆละ 7,500.- บาท รวมเป็นเงิน 15,000.- บาท
- ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า
- แผ่นบังคับโซ่ หรือบาร์เลื่อยยาวไม่เกิน 11.5 นิ้ว
6. เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566 (ฉบับที่ 1/2566)
ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้เพื่อแจ้งสถานนะการเงินการคลัง/รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน/การปรับอัตราค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร สภาฯ อบต.น้ำร้อน  และขอมติเห็นชอบจากสภาฯ อบต.น้ำร้อน ในการจ่ายขาดเงินสะสม/การโอนเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลน้ำร้อนต่อไป
ในการนี้ นายสะอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 33 คน ซึ่งในที่ประชุม 100 เปอร์เซ็นต์ มีมติเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ทั้งหมด

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2566 เวลา 13.29 น. โดย คุณ ชณินทร์ธร ดาระ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-9721649