หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565  
 

ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีระเบียบวาระที่จะประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
                - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
                ๕.๑ เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่ง บ้านถ้ำมงคลชัย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ๑ แห่ง พร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ และส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๘,๐๐๐.- บาท
                ๕.๒ เรื่องการพิจารณาการประชุมทบทวนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ ๔ - กลุ่มที่ ๙
                ๕.๓ เรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 15.12 น. โดย คุณ ชณินทร์ธร ดาระ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-9721649