หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563  
 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
   ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
1. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสำรองกรณีสาธารณภัย จำนวน 855,000 บาท
2. เพื่อพิจารณาอนุมัติขอความเห็นประกอบการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
1. แผนดำเนินงาน ปี 2564
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 15.55 น. โดย คุณ ชณินทร์ธร ดาระ

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076