หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
สมาชิกสภา
 


นายวินัย ยิ้มสาระ
ประธานสภา อบต.น้ำร้อน
 


นายสมโภชน์ ลีสินลา
รองประธานสภา อบต.น้ำร้อน


นายชัยรัชน์ โชคธนาเกียรติคุณ
เลขานุการสภา อบต.น้ำร้อน
 
สมาชิกสภา
 


นายสนอง มั่นสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. ม.1


นางสาวปฎิญญา สุขสาร
สมาชิกสภา อบต. ม.1


นายคเชนศักดิ์ มีชัย
สมาชิกสภา อบต. ม.2


นายละออง คงจำนงค์
สมาชิกสภา อบต. ม.3


นายสมศักดิ์ สว่างจันทึก
สมาชิกสภา อบต. ม.4


นายสมบัติ ไม้มีแก่น
สมาชิกสภา อบต. ม.4


นางสาวสุดใจ พันธุระ
สมาชิกสภา อบต. ม.5


นายวีลอน มีชัย
สมาชิกสภา อบต. ม.5


นายสำลี แช่มลำเจียก
สมาชิกสภา อบต. ม.6


นายพินิตย์ สังสงค์


นายบุญหลาย คุณแสงจันทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.7


นายอุทัย ใจดี
สมาชิกสภา อบต. ม.7


นายศักดิ์ณรงค์ คืบขุนทด
สมาชิกสภา อบต. ม.8


นางอรวรรณ์ มิ่งขวัญ
สมาชิกสภา อบต. ม.9


นายพรสนอง พวงแสน
สมาชิกสภา อบต. ม.9
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076