หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลน้ำร้อน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลน้ำร้อน
สำนักสงฆ์เขาถ้ำพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
www.namron.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนยินดีรับคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น
 
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
 
 
 
NEWS
อบต.น้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบุรณ์ ยินดีต้อนรับ
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
INFORMATION CENTER
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
   
 
 
   
 
แผนการดำเนินงาน [ 11 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
แผนการจัดหาพัสดุ [ 11 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
   
 
 
   
 
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 751 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินไปตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/686 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3 ปี ของเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5391 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาส 1-2  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5396 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5390 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5392 โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท. 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5351 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5360 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 750 1-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 750 2-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 223.5/ว 5371 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ฯ ตุลาคม 2562  [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 5370 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ฯ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
ที่ พช 0023.3/ว 5369 การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา เเละผู้อำนวสยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 749 การประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 22535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว743 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5329 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรุงปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5317 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5352 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ในระะบสานสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของ อปท. [ 6 พ.ย. 2562 ]     
   
 
 
   
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.4/ว6755 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4542 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4541 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว43  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4538  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4537  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4519  [ 8 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Date ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4524  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว4521  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กศ. มท 0816.2/ว4502  [ 7 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.3/ว4515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4501  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิต 2562 ในกรณีที่เกษตรกรอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4498  [ 6 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว6732 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 6 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4485  [ 6 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4484  [ 6 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4499  [ 6 พ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4450  [ 6 พ.ย. 2562 ]
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
NETWORK NEWS
กระดานสนทนา
OUR WEBBOARD
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน(ซอยป่ามะขาม) หมู่ที่ 3 บ้านสะแกงา [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ระวิง [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นาเกาะ กิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เพชรบูรณ์ [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเกาะ ออกสำรวจผู้ยากไร้ในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือ [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ซับสมอทอด การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อรัง ตรวจกิจการฟาร์มหมู ในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อรัง [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ตาลเดี่ยว ประมวลภาพ \"แห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2562\" [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน ๒๕๖๒ เดิน-วิ่ง มาราธอน เฉลิมพระเกียร [ 10 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.หลักด่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานงานจ้างทั่วไ [ 9 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.หินฮาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำก้อ การประกวดคำขวัญประจำตำบลน้ำก้อ [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หินฮาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
   
   
 
เว็บไซต์ อบต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2798  ตอบ 10  
ร้องเรียนน้ำไม่ไหล (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 66  ตอบ 1  
   
   
 


จ้างจัดทำอาหารให้งานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้า [ 3 พ.ค. 2562 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๕๐ รีม โดยวิ [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ มีรายละเอียดตาม [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่งานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน พ.ค [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาดศูนย์การเร [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บั [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอา [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุ [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ธุรการกองคลัง พ.ค [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โด [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานธุรการกองช่าง โดยวิ [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานขับรถกระเช้า โดยวิธ [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่หน่ายแพทย์ฉ [ 30 เม.ย. 2562 ]

   
     
 
 
 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ถ้ำหัก
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงปลัด
โทร 056-020-103
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
ประมวลผลการสำรวจ
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากี่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านอินเทอร์เน็ต
  ด้านประปา
  ด้านไฟฟ้า
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน