หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลน้ำร้อน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลน้ำร้อน
สำนักสงฆ์เขาถ้ำพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
www.namron.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนยินดีรับคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น
นายสอาด คำเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
 
 
 
NEWS
อบต.น้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบุรณ์ ยินดีต้อนรับ
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
INFORMATION CENTER
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 78  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 286  
   
 
 
   
 
แผนอัตรากําลัง 3 ปี [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 78  
   
 
 
   
 
พช 0023.5/ว 6370 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปท.  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 6350 การโอนจัดภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
พช 0023.6/ว 6337 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พช 0023.6/ว 6331 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พช 0023.6/ ว 6335 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พช0023.6/ว ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 6342 การอบรมหลักสูตร อปท. กับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (ว 3768)  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6334 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 6340 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 104 กลับต้นสังกัด  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 6338 ขอส่งบุคากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 106 กลับต้นสังกัด  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 6333 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 6336 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลฏทรอนิกสืใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6296 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 607 ขอข้อมูลรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพครู ศพด. ต้นเเบบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6292 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6293 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6292 ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ไปใช้  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6291 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยเเลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 Thailand Smart City Expo 2022  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 603 การดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยรถโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 605 การเเข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
   
 
 
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
NETWORK NEWS
กระดานสนทนา
OUR WEBBOARD
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อบต.ซับไม้แดง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ตาลเดี่ยว [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ตาลเดี่ยว [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชมภู ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านไร่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บุ่งน้ำเต้า โครงการพัฒนาระบบและเสริมสร้างพลังการทำงาน Long Term Care อำเภอหล่มสัก จังหวัด [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.กันจุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านหวาย ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง 5 รายการ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีมงคล กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะเปียกตำบลศรีมงคล [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำร้อน นายสอาด คำเขียว นายก อบต.น้ำร้อน มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา นิลแพทย์ เลขาฯนายก อบต.น [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.วังชมภู ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในชุมชนที่4 ครั้งที่ 1/256 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ซับไม้แดง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน การขยายระยะเวลา (ใหม่) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.หนองไขว่ ประกาศขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
   
   
 
ขออนุญาตดินขุด ดินถม (7 ก.พ. 2565)    อ่าน 84  ตอบ 1  
จะมีการออกเก็บภาษีตามหมู่บ้านไหมครับ (7 ก.พ. 2565)    อ่าน 75  ตอบ 1  
   
   
 


จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานเจ้าพ [ 10 พ.ย. 2565 ]



ซ๋อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง [ 9 พ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานเจ้าพนักง [ 9 พ.ย. 2565 ]



จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการปร [ 4 พ.ย. 2565 ]



จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่่ง จำนวน 2 ห [ 4 พ.ย. 2565 ]



เหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมคณะก [ 4 พ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุม [ 4 พ.ย. 2565 ]



ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ศพด. ประจำเดือน ตุลาคม 2 [ 3 พ.ย. 2565 ]



ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาค [ 3 พ.ย. 2565 ]



จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4 [ 3 พ.ย. 2565 ]



จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่่ง จำนวน 3 ห [ 3 พ.ย. 2565 ]



จ้างอาหารในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบล [ 2 พ.ย. 2565 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการช่อมสร้างผิวจราจรแอสฟ [ 2 พ.ย. 2565 ]



ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่่ง จำนวน 3 หมู่บ [ 2 พ.ย. 2565 ]



ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4 บ้าน [ 2 พ.ย. 2565 ]

   
     
 
 
 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ถ้ำหัก
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
E-service
 
     
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงปลัด
โทร 063-646-5299
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
ประมวลผลการสำรวจ
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านอินเทอร์เน็ต
  ด้านประปา
  ด้านไฟฟ้า
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-9721649
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน