หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
การเกษตร โดยทั่วไปของตำบลมีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าว ซึ่งจะเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน ส่วนอาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไป
การประมง การประมง เกษตรกรสนใจที่จะทำการประมงน้อยมาก ส่วนที่ทำก็เป็นการเลี้ยงปลาน้ำจืด
ในบ่อเป็นต้น
การปศุสัตว์ ปศุสัตว์ เกษตรกรจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายบ้านโดย ทำเป็นอาชีพเสริม สัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ โค กระบือ เป็ด ไก่ และสุกร เป็นต้น
 
ภูมิอากาศ
 
   
เนื่องจากตำบลน้ำร้อน มีภูเขาสลับกับที่ราบทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวพอประมาณไม่หนาวจัด บนภูเขาจะมีอากาศเย็นมากในฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุด 36.43 องค์ศาเซลเซียส และ
ต่ำสุด 18.66 องค์ศาเซลเซียส

ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเมษายน

ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์

ปริมาณน้ำฝน 1,025.0 มิลลิเมตรต่อปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 65.30
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆ ประมาณ 40 % ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูเขาล้อมรอบมีลำห้วย และลำคลองหลายสายไหลผ่าน มีเนื้อที่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 93,750 ไร่
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ประชาชนตำบลน้ำร้อนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 90% อีก 10% นับถือศาสนาคริส

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน/หมู่บ้าน
    จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล
 
 

หมู่บ้าน อพป. จำนวน 1 หมู่ หมู่ที่ 6

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 15 คน
 
การศึกษาในตำบล
 
     
ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลน้ำร้อน มีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้
 
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
 
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ (ถึงมัธยมต้น)
 
โรงเรียนบ้านคลองบง
 
โรงเรียนบ้านไทรงาม
 
โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย

โรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
 
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม

โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนเซนกาเบรียล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำร้อน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำมงคลชัย
 
การคมนาคม
 
     
การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบล อำเภอและจังหวัดใช้เส้นทางในการเดินทางและการขนส่ง โดยมีเส้นทางที่สำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เป็นถนนเชื่อมต่อไปจังหวัด และทางหลวงชนบท หมายเลข 4007 เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอวิเชียรบุรีกันตำบลน้ำร้อน ถนนในความรับผิดชอบของ อบต. มีดังนี้

ทางหลวงชนบท จำนวน 2 สาย
 
ทางหลวงชนบท พช 4007
 
ทางหลวงชนบท พช 2039

ถนน อบต. จำนวน 19 สาย
 
สายปากท่อ – นาโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำร้อน
 
สายน้ำร้อน – ซับสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านน้ำร้อน
 
สายน้ำร้อน – นาโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำร้อน
 
สายวัดสวน – ซับม่วง หมู่ที่ 4 บ้านโคกสำราญ
 
สายคลองปลาไหล – หนองแดง หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาไหล
 
สายเขาหลวง – คลองปลาไหล หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาไหล
 
สายดงยางเอ็น – หนองแดง หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำมงคลชัย
 
สายถ้ำมงคลชัย – บ้านโนน หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำมงคลชัย
 
สายคลองบง – ดงยางเอ็น หมู่ที่ 7 บ้านคลองบง
 
สายหลังโรงเรียนคลองบง – คลองยาง หมู่ที่ 7 บ้านคลองบง
 
สายไทรงาม – ถ้ำพระ หมู่ที่ 8 บ้านไทรงาม
 
สายไทรงามเรียบคลอง – ถ้ำพระ หมู่ที่ 8 บ้านไทรงาม
 
สายไทรงาม – หนองจอก หมู่ที่ 8 บ้านไทรงาม
 
สายหลังโรงเรียนเซนกาเบรียล – คลองลำห้วยไพร หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
 
สายสันติสุข – ซับม่วง หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
 
สายวังน้ำเย็น – ซับม่วง หมู่ที่ 10 บ้านวังน้ำเย็น
 
สายโรงปุ๋ย – ซับม่วง หมู่ที่ 11 บ้านโคกสำราญ
 
สายคลองยางพัฒนา – วังน้ำเย็น หมู่ที่ 12 บ้านคลองยางพัฒนา
 
สายคลองยางพัฒนา – คลองปลาไหล หมู่ที่ 12 บ้านคลองยางพัฒนา
 
ประปาในตำบล
 
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง

ประปา อบต. จำนวน 2 แห่ง
ไฟฟ้าในตำบล
 
 

ไฟฟ้าเข้าถึง 12 หมู่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้านไฟฟ้า
ยังเข้าไม่ทั่วถึงเต็มทุกพื้นที่
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 

วันมหาสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ การจักรสานตะกร้า
ด้านสมุนไพรภาษาท้องถิ่นเป็นภาษา โคราช
 
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 10 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 12 แห่ง

สระ จำนวน 10 แห่ง

ประปา จำนวน 14 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 

ปั้มน้ำมันและก๊าช จำนวน 5 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 14 แห่ง
 
การสื่อสารในตำบล
 

สถานีโทรคมนาคม DTAC จำนวน 1 แห่ง

สถานีโทรคมนาคม TRUE จำนวน 1 แห่ง

สถานีโทรคมนาคม AIS จำนวน 1 แห่ง

สถานีโทรคมนาคม TOT จำนวน 1 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 

กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด จำนวน 1 กลุ่ม หมู่ที่ 7

กลุ่มอาชีพทำสานกระเป๋า จำนวน 2 กลุ่ม หมู่ที่ 7,8

กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-9721649